Kursy kierowników wypoczynku (kolonii, obozów, zimowisk ,półkolonii)

 

                                                                                                           Rozpoczęcie:  17.12. 2019r.
                                                                                                       

                                                                                                       Plan zajęć : 17.12.2019r -godz. 16-19:45

                                                                                                                           18.12.2019r-  godz.  16-19:45

                                                                                                                      Przyjmujemy zgłoszenia.

                                                                                                     Kursy kierowników wypoczynku (kolonii, obozów , zimowisk) prowadzimy na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty    w Opolu nr  WRE-5632.9.2018- zezwolenie w zakładce kursy turystyczne
                                                               
                                                                         


Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 września 2015r o zmianie ustawy o systemu oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r.  w sprawie wypoczynku

 


Wymagania

 

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej

 

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego

 

w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo

 

określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.

 

poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej

 

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania

 

w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych

 

osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 

2) ukończyła 18 lat;

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych , uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

 

 

Program kursu:

wykłady

 ćwiczenia

  

1.Planowanie pracy wychowawczej.

1

 

 

2.Organizacja pracy w trakcie wypoczynku

1

 

 

3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

5

 

 

4.Organizacja pracy kierownika z personelem
pedagogicznym i administracyjno-obsługowym

2

 

 

5.Prowadzenie dokumentacji  wypoczynku

1

 

 


 

 


 

 


 

 


 

RAZEM

6

4Koszt kursu :150 zł


Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
W celu zgłoszenia na kurs prosimy wysłać poniższy formularz.

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500