BHP dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami   

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:


a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:


a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie kursu lub seminarium  - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia wykładowcy  stosują odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, folie do wyświetlania informacji, tablic. prezentacji multimedialnej.

4. Ramowy program szkolenia

 

TABELA DO SKOPIOWA Z DOC

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym i uzyskaniem przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu zgodnie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( DzU nr 180,poz1860 z późn.zm).

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500