Kurs wychowawców wypoczynku (kolonii, obozów, zimowisk, półkolonii)   

Rozpoczęcie kursu : 19.10.2019r godz. 9 , sala 1 , Liceum nr 8 w Opolu
ul. Ozimska 48 a
Plan zajęć: 19-20.10.2019r.
                   26-27.10.2019r.

Przyjmujemy  zgłoszenia.

 Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Kurs trwa  36 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w dwa weekendy, zajęcia sobota - niedziela  w godzinach. 9.00-15.30. Cena szkolenia 170 zł.
Kurs organizowany jest na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu.

Kursy wychowawców kolonii - organizujemy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu - WRE.5632.9.2018
Informacje w sprawie kursu udzielamy pod numerem tel. 77 442 51 51, 602 13 78 78

 

 

Kurs wychowawców kolonii - trwa 36 godzin lekcyjnych. Program kursu MEN. Zajęcia odbywają się w dwa weekendy ( sob i ndz ).

 

Program kursu
             

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

Forma zajęć

1.

Organizacja wypoczynku dzieci              i młodzieży szkolnej
-
koordynacyjna rola władz oświatowych
-obowiązujące przepisy
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

3

-wykład i zajęcia praktyczne

 

2.

Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku:
- rada wychowawców
- grupa jako zespól wychowawczy
- organizacja życia, rozkład dnia
- regulamin uczestnika

2

-wykład
-ćwiczenie

3.

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej           i edukacyjnej
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych
- dokumentacja wychowawcy
-obowiązki wychowawcy grupy

3
1

-wykład
-ćwiczenie

 

       

4.

Ruch i rekreacja
- cele i zadania wychowania fizycznego
- metody nauki techniki pływania
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- lekkoatletyka , olompiady sportowe , sport
-organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 

1
5

-wykład
-ćwiczenie

5.

Turystyka i krajoznawstwo:
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa  w pracy wychowawczej  wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe


4

-wykład
-ćwiczenie

 

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
- elementy kulturalne w programie dnia
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki

1
4

-wykład
-ćwiczenie

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
- cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników

1
1

-wykład
-ćwiczenie

8.

Prace społecznie użyteczne:
- cele i zadania zajęć społecznie użytecznych
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
- prace na rzecz wypoczynku
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz środowiska

2

-wykład

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników  wypoczynku:
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełniamych przez nieletnich oraz wykroczeń i przęstępstw popełniamych przez opiekunów.
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

4
4

-wykład
-ćwiczenie

 

 

Razem


36 godzin

 

 


Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 września 2015r o zmianie ustawy o systemu oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r.  w sprawie wypoczynku
 
Warunki stawiane kandydatom kursu:
a. ukończone18 lat;
b. ukończona szkoła średnia

 

Kurs zakończony jest egzaminem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. Szkolenia dla kandydatów na wychowawców  wypoczynku dla dzieci i młodzieży prowadzimy przez cały rok szkoleniowy.

Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z zakresu prawa oświatowego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno- wychowawczej.
Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

 

 

 

W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić  formularz poniżej .

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500