Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie kursu lub seminarium  - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia wykładowcy  stosują odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, folie do wyświetlania informacji, tablic. prezentacji multimedialnej.

 

BHP dla pracodawców

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym i uzyskaniem przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu zgodnie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( DzU nr 180,poz1860 z późn.zm).

Program szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) - 3 godziny:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami - 3 godziny.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 3 godziny.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki - 2 godziny.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy - 2 godziny.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 1 godzina.

7    Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)    1

8    Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego - 1 godzina.

Razem: minimum 16 godzin dydaktycznych.

W przypadku zleceń grupowych terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail osrodekszkoleniowy@o2.pl  lub wypełniając poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500