Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

  

Termin kursu

19-20.11.2022

26-27.11.202

Zajęcia na kursie odbywają się w systemie weekendowym

Koszt szkolenia 250 zł.

Przyjmujemy zgłoszenia

 

 

Kurs wychowawców kolonii

Warunki stawiane kandydatom kursu:

 • ukończone18 lat
 • ukończona szkoła średnia

Kurs trwa  36 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w dwa weekendy, zajęcia sobota - niedziela  w godzinach. 9.00-15.30.

Kursy wychowawców wypoczynku organizujemy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Opolu - WRE.5632.7.2019 - skan upoważnienia dostępny jest w zakładce Zezwolenia.

Kurs zakończony jest egzaminem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Szkolenia dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży prowadzimy przez cały rok szkoleniowy.

Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z zakresu prawa oświatowego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno- wychowawczej.

 

 

 

Kurs wychowawców kolonii

 

 

 

 

 

Kurs wychowawców kolonii

 

 

 

 

 

Kurs wychowawców kolonii

 

 

 

 

 

Kurs wychowawców kolonii

Program kursu wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (3 godziny wykładu i zajęć praktycznych):

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • obowiązujące przepisy
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku (2 godziny wykładu):

 • rada wychowawców
 • grupa jako zespól wychowawczy
 • organizacja życia, rozkład dnia
 • regulamin uczestnika

3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej (3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń):

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • dokumentacja wychowawcy
 • obowiązki wychowawcy grupy

4. Ruch i rekreacja (1 godzina wykładu i 5 godzin ćwiczeń):

 • cele i zadania wychowania fizycznego
 • metody nauki techniki pływania
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia z gier zespołowych
 • lekkoatletyka, olimpiady sportowe, sport
 • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Turystyka i krajoznawstwo (4 godziny ćwiczeń):

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej wypoczynku
 • organizacja wycieczek
 • organizacja biwaków
 • gry terenowe

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe (1 godzina wykładu i 4 godziny ćwiczeń):

 • cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
 • elementy kulturalne w programie dnia
 • gry i zabawy świetlicowe
 • konkursy, wystawy, dyskusje
 • śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki

7. Zajęcia praktyczno-techniczne (1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń):

 • cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • prace dekoracyjne i zdobnicze
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestników

8. Prace społecznie użyteczne (2 godziny wykładu):

 • cele i zadania zajęć społecznie użytecznych
 • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
 • prace na rzecz wypoczynku
 • prace w zakresie samoobsługi
 • prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku (4 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń):

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Razem: 36 godzin dydaktycznych.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 września 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r.  w sprawie wypoczynku.

W razie pytań lub w celu zgłoszenia na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500