Kursy kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

                                    
Termin kursu

03.12.2022(sobota)

Zajęcia odbędą się w godzinach 9-16.

Koszt szkolenia 170 zł.

Przyjmujemy zgłoszenia

 

Kurs kierowników wypoczynku

Kursy kierowników wypoczynku (kolonii, obozów, zimowisk, półkolonii) prowadzimy na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu nr  WRE-5632.7.2019 zezwolenie w zakładce zezwolenia
                                                                                                    
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 września 2015r o zmianie ustawy o systemu oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r.  w sprawie wypoczynku

Wymagania:

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

  • nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonegow art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwookreślone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanejz wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywaniaw określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonychosób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  • ukończyła 18 lat;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Program kursu:

1. Planowanie pracy wychowawczej - 1 godzina

2. Organizacja pracy w trakcie wypoczynku - 1 godzina

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku - 5 godzin

4. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym - 2 godziny

5.Prowadzenie dokumentacji  wypoczynku - 1 godzina

RAZEM: 10 godzin dydaktycznych
   
Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). W celu zgłoszenia na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500